✔️ Bezpłatna wysyłka od 150

✔️ Zamówione przed 17:00, wysłane dzisiaj

✔️ Możliwy zwrot

Spis treści

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 – Cena
Artykuł 10 – Wykonanie i gwarancja
Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 – Transakcje terminowe: czas trwania, rozwiązanie i odnowienie
Artykuł 13 – Płatność
Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna
Artykuł 15 – Spory
Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub stanowiące odstępstwo

W niniejszym regulaminie zastosowanie mają następujące definicje:
Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy; Przeczytaj wszystko o okresie odstąpienia od umowy.
Konsument: osoba fizyczna, nie wykonująca zawodu lub działalności handlowej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Trwała transakcja: umowa zawierana na odległość odnosząca się do serii produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
Trwały nośnik: dowolny instrument umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy dostarczony przez przedsiębiorcę do wypełnienia przez konsumenta przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje towary i/lub usługi konsumentom na odległość;
Umowa zawierana na odległość: umowa, w ramach której, w kontekście systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę w celu sprzedaży towarów lub usług na odległość, do momentu zawarcia umowy wykorzystywany jest tylko jeden lub więcej środków porozumiewania się na odległość;
środki porozumiewania się na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.
Ogólne warunki handlowe: niniejsze ogólne warunki handlowe przedsiębiorcy.
Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez Przedsiębiorcę oraz do każdej umowy na odległość i zamówienia zawartego między Przedsiębiorcą a Konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość należy wskazać, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się w siedzibie przedsiębiorcy i zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe, na żądanie konsumenta.
Jeżeli umowa zawierana na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, tekst niniejszych ogólnych warunków może, w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku. W przypadku, gdy nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość należy wskazać, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną oraz że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie na żądanie konsumenta.
W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzeczności ogólnych warunków konsument może zawsze polegać na postanowieniu, które jest dla niego najbardziej korzystne.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, pozostała część umowy i niniejszych warunków pozostaje w mocy, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione za obopólną zgodą postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do znaczenia i celu pierwotnego postanowienia.
Sytuacje nieprzewidziane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych będą oceniane „w duchu” niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych Ogólnych Warunków Handlowych będą interpretowane „w duchu” niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Artykuł 4 – Oferta
Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, musi to być wyraźnie określone w ofercie.
Oferta może ulec zmianie. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany i dostosowania oferty.
Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi odpowiednią ocenę oferty. Jeśli Przedsiębiorca używa obrazów, będą one stanowić prawdziwe przedstawienie oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą Przedsiębiorcy.
Wszystkie obrazy, specyfikacje i dane w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że pokazane kolory będą dokładnie odpowiadać rzeczywistym kolorom Produktów.
Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
ceny wraz z podatkami;
wszelkich kosztów dostawy
sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta oraz czynności wymaganych do jej zawarcia
czy istnieje prawo do odstąpienia od umowy;
sposobu płatności, dostawy i wykonania umowy;
termin na przyjęcie oferty lub okres, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
wysokość taryfy za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość jest obliczany na podstawie innej niż zwykła taryfa podstawowa dla wykorzystywanych środków porozumiewania się;
czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
sposób, w jaki konsument może zweryfikować i, w razie potrzeby, poprawić dane dostarczone przez niego w ramach umowy przed jej zawarciem;
wszelkie języki inne niż niderlandzki, w których umowa może zostać zawarta;
kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku dłuższej transakcji.

Artykuł 5 – Umowa
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków w niej określonych.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi przyjęcia oferty, konsument może rozwiązać umowę.
W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może uzyskać informacje – w ramach prawnych – na temat tego, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych oraz na temat wszystkich faktów i czynników, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odrzucić zamówienie lub wniosek lub uzależnić wykonanie od specjalnych warunków, podając powody.
Przedsiębiorca dostarczy konsumentowi następujące informacje wraz z produktem lub usługą, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku
adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może kierować wszelkie reklamacje
warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub, w stosownych przypadkach, jasna informacja, że jest on zwolniony z prawa do odstąpienia od umowy;
informacje o gwarancjach i istniejących usługach posprzedażnych;
informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca udzielił już konsumentowi tych informacji przed wykonaniem umowy;
warunki rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony.
W przypadku transakcji na czas określony postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.
Każda umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności danych produktów.

 

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
Przy dostawie produktów:
Przy zakupie produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Ten okres odstąpienia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu Produktu przez Konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego z wyprzedzeniem przez Konsumenta i przekazanego Przedsiębiorcy.
W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i – jeśli to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi powiadomić o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi poinformować o tym za pomocą wzoru formularza lub innego środka komunikacji, takiego jak e-mail. Po tym, jak konsument poinformuje, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że zwrócił dostarczone towary na czas, np. przedstawiając dowód wysyłki.
Jeśli klient nie wyraził chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, zakup jest faktem.
W przypadku świadczenia usług:
W przypadku świadczenia usług konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi postępować zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy w momencie składania oferty i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi co najwyżej koszty zwrotu towarów.
Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwraca tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Warunkiem jest to, że towary zostały już zwrócone przedsiębiorcy lub można przedstawić niezbity dowód całkowitego zwrotu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zezwolił na inną metodę płatności.
Jeśli towary zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów.
Konsument nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy; należy to zrobić przed zawarciem umowy sprzedaży.
Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia jest ważne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie wskazał to w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów
które zostały wykonane przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
które mają wyraźnie osobisty charakter
których nie można zwrócić ze względu na ich charakter; lub
które ulegają szybkiemu zepsuciu lub zestarzeniu
których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w przypadku pojedynczych gazet i czasopism;
w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, jeżeli konsument naruszył pieczęć;
w przypadku produktów higienicznych, których pieczęć została zerwana przez konsumenta.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług
dotyczących zakwaterowania, transportu, restauracji lub zajęć rekreacyjnych, które mają być świadczone w danym dniu lub w danym okresie czasu
których świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w przypadku zakładów wzajemnych i loterii.

Artykuł 9 – Cena
W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.
W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu Przedsiębiorca może oferować Produkty lub Usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli, ze zmiennymi cenami. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że podane ceny są cenami orientacyjnymi, należy wskazać w ofercie.
Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów prawa lub przepisów.
Podwyżki cen po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca je przewidział oraz:
wynikają one z przepisów lub regulacji ustawowych; lub
konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w dniu, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
Wszystkie ceny mogą zawierać błędy drukarskie i błędy składu. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów w druku i składzie. W przypadku błędów w druku i składzie Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktu po niewłaściwej cenie.
Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi przydatności i / lub użyteczności oraz przepisami ustawowymi i / lub przepisami rządowymi obowiązującymi w momencie zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.
Wszelkie gwarancje udzielone przez przedsiębiorcę, producenta lub importera pozostają bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych praw i środków prawnych, które konsument może mieć przeciwko przedsiębiorcy na mocy umowy.
Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty powinny zostać zgłoszone przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 2 miesięcy od dostawy. Zwracane produkty powinny znajdować się w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
Okres gwarancji Przedsiębiorcy jest taki sam jak okres gwarancji fabrycznej. Jednakże Przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli
konsument samodzielnie naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację osobie trzeciej;
dostarczone produkty zostały wystawione na działanie nienormalnych warunków lub w inny sposób były traktowane niedbale lub niezgodnie z instrukcjami sprzedawcy i/lub na opakowaniu;
wadliwość jest całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów, które państwo wydało lub wyda w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 – Dostawa i realizacja
Spółka dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
Miejscem dostawy jest adres podany Przedsiębiorstwu przez konsumenta.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.
Wszystkie czasy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z powyższych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
W przypadku rozwiązania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, Przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez Konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po rozwiązaniu.
Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, Przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć produkt zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale wskazane, że zostanie dostarczony przedmiot zastępczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie może zostać wyłączone w przypadku artykułów zastępczych. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na Przedsiębiorcy do momentu dostarczenia Konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu przedstawicielowi znanemu Przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
Zamówione przed 17:00 dzisiaj, jest to staranie, ale nie wymóg. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć przesyłkę tak szybko, jak to możliwe, ale jesteśmy zależni od usług kurierskich. W dni robocze przesyłka może zostać dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. W weekendy i święta usługi dostawy mogą się różnić. 

Artykuł 12 – Czas trwania transakcji: okres obowiązywania, rozwiązanie i odnowienie
Rozwiązanie umowy
Konsument może rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony dotyczącą regularnej dostawy towarów (w tym energii elektrycznej) lub świadczenia usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów dotyczących okresu wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony dotyczącą regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub świadczenia usług w dowolnym momencie po upływie ustalonego okresu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich akapitach:
wypowiedzieć je w dowolnym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
rozwiązać je co najmniej w taki sposób, w jaki je zawarł
zawsze wypowiedzieć je z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki wyznaczył sobie przedsiębiorca.
Przedłużenie
Umowa na czas określony zawarta w celu regularnej dostawy towarów (w tym energii elektrycznej) lub świadczenia usług nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania dzienników lub tygodników i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może rozwiązać tę przedłużoną umowę na koniec okresu przedłużenia z zachowaniem nie więcej niż miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa na czas oznaczony dotycząca okresowego dostarczania towarów lub świadczenia usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem co najwyżej miesięcznego okresu wypowiedzenia, który nie może przekraczać trzech miesięcy, jeżeli umowa dotyczy okresowego, ale krótszego niż miesięczny, dostarczania dzienników i czasopism.
Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania dzienników i tygodników w ramach prenumeraty wstępnej (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po upływie okresu próbnego lub wstępnego.
Czas trwania
Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

Artykuł 13 – Płatność
O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta są wypłacane w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorcę o wszelkich nieścisłościach w podanych lub wymienionych szczegółach płatności.
W przypadku braku płatności przez Konsumenta, Przedsiębiorca ma prawo do naliczenia uzasadnionych kosztów przekazanych Konsumentowi z wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.
Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna
Przedsiębiorca ma wystarczająco upublicznioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą.
Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać do przedsiębiorcy w całości i jasno opisane w ciągu 2 miesięcy od wykrycia wad przez konsumenta.
Odpowiedzi na reklamacje złożone Przedsiębiorcy zostaną udzielone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni za potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Jeżeli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.
W przypadku reklamacji konsument powinien najpierw skontaktować się z przedsiębiorcą. Jeśli sklep internetowy jest stowarzyszony ze Stichting WebwinkelKeur, a skargi nie mogą zostać rozwiązane polubownie, konsument powinien skontaktować się ze Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), która prowadzi bezpłatną mediację. Należy sprawdzić na stronie https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/, czy dany sklep internetowy posiada aktualne członkostwo. Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania, konsument ma możliwość rozpatrzenia jego skargi przez niezależną komisję pojednawczą Stichting WebwinkelKeur; decyzja jest wiążąca i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się na tę wiążącą decyzję. Złożenie skargi do tego organu pojednawczego wiąże się z kosztami, które konsument musi zapłacić danemu organowi. Możliwe jest również składanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
Złożenie skargi nie powoduje zawieszenia zobowiązań przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie.
Jeśli reklamacja zostanie uznana przez Przedsiębiorcę za uzasadnioną, Przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone Produkty.
Artykuł 15 – Spory
Do umów między Przedsiębiorcą a Konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki, stosuje się wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli Konsument mieszka za granicą.
Wiedeńska Konwencja Sprzedaży nie ma zastosowania.
Artykuł 16 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia, które odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków, nie mogą być szkodliwe dla Konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu